سامانه کارت الکترونیک استخر ولایت فرهنگیان
کد کاربری بر روی کارت درج شده است و کلمه عبور کد ملی دارنده کارت می باشد