سامانه کارت الکترونیک استخر ولایت فرهنگیان
کد کاربری بر روی کارت درج شده و کلمه عبور کد ملی دارنده کارت می باشد