معرفی طرح های آموزش شنا
مدرسه ستارگان شنا
در طرح اطلس شنای کرال پشت ، کرال سینه ، قورباغه و پروانه آموزش داده می شود . 3 شنا آموز با یک مربی در 12 جلسه آموزشی و زمان آموزش عصر ها و هزینه دوره 1,200,000 تومان می باشد.
طرح ستاره دریایی با هدف آشنایی با آب به سبک بازی های مهیج کودکانه ، ویژه سنین 4 تا 7 سال و در مدت 12 جلسه برگزار می شود. هزینه طرح ستاره دریایی (بازی در آب) 550,000 تومان می باشد.
در طرح صدف شنای کرال پشت و کرال سینه آموزش داده می شود و تعداد شنا آموزان 8 نفر با یک مربی و 12 جلسه آموزشی می باشد. هزینه طرح تابستانه آموزش شنا (صدف) 550,000 تومان می باشد.
سامانه ثبت نام دوره آموزشی مدرسه ستارگان شنا
لطفا مشخصات خود را به صورت صحیح در فرم زیر درج نمایید.