برنامه فعالیت استخر ولایت

برادران
سانس استخر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه 13:15 تا 14:15
14:30 تا 15:30
سانس استخر و سونا شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه 20:30 تا 21:45
22:00 تا 23:15

خواهران
سانس استخر یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه 14:00 تا 15:00
15:15 تا 16:15
سانس استخر جمعه 10:00 تا 11:00
11:15 تا 12:15
سانس استخر و سونا یکشنبه ، سه شنبه 19:30 تا 20:45

آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، بلوار شهید محسن حججی ، روبروی ارگ شیخ بهایی
تلفن تماس : 031.42636340

      برنامه فعالیت سالن های ورزشی ولایت

برادران
رشته روز مربی ساعت
بدنسازی روز های زوج آقای عابدینی 13:00 الی 23:00
تکواندو روز های زوج آقای منتظری 17:45 الی 19:00
تکواندو روز های زوج آقای منتظری 19:00 الی 20:15
ایروبیک روز های زوج آقای مصطفایی 20:15 الی 21:30
اسپوکس روز های زوج آقای عرشی 21:30 الی 22:45
خواهران
رشته روز مربی ساعت
ایروبیک روز های فرد خانم بهرامی 9:00 الی 10:00
بدنسازی روز های فرد خانم بهرامی 10:00 الی 11:00
آمادگی جسمانی روز های فرد خانم انتشاری 10:15 الی 11:15
بدنسازی روز های فرد خانم مهدیه 14:30 الی 16:00
بدنسازی روز های فرد خانم بهنوش 16:00 الی 18:00
ایروبیک روز های فرد خانم مهدیه 16:00 الی 17:00
آمادگی جسمانی یکشنبه ، سه شنبه خانم بهنوش 18:00 الی 19:00