برنامه فعالیت استخر ولایت

برادران
سانس استخر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه 13:30 تا 14:30
15:00 تا 16:00
سانس استخر و سونا شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
پنجشنبه ، جمعه
20:30 تا 21:45
22:00 تا 23:15

خواهران
سانس استخر یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه 14:00 تا 15:00
15:15 تا 16:15
سانس استخر جمعه 10:00 تا 11:00
11:15 تا 12:15
سانس استخر و سونا یکشنبه ، سه شنبه 19:30 تا 20:45

آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، بلوار شهید محسن حججی ، روبروی ارگ شیخ بهایی
تلفن تماس : 031.42636340

شرکت سپنتا سامانه سپاهان
      برنامه فعالیت سالن های ورزشی ولایت

برادران
رشته روز مربی ساعت هزینه
بدنسازی روز های زوج آقای عابدینی 13 الی 23 40,000 تومان
کونگ فوتوآ روز های زوج آقای ودودی 16:15 الی 17:30 30,000 تومان
تکواندو روز های زوج آقای منتظری 17:30 الی 18:45 30,000 تومان
کونگ فوتوآ روز های زوج آقای حجتی 18:45 الی 20 30,000 تومان
کونگ فوتوآ روز های زوج آقای صفری 20 الی 21:15 30,000 تومان
ایروبیک روز های زوج آقای مصطفایی 21:15 الی 22:30 30,000 تومان
خواهران
رشته روز مربی ساعت هزینه
حرکات اصلاحی روز های فرد خانم بهرامی 9 الی 10 30,000 تومان
آمادگی جسمانی روز های فرد خانم انتشاری 10:15 الی 11:15 30,000 تومان
بدنسازی روز های فرد خانم بهرامی 10 الی 11 35,000 تومان
بدنسازی روز های فرد خانم مهدیه 14:30 الی 16 35,000 تومان
ایروبیک روز های فرد خانم مهدیه 16 الی 17 30,000 تومان