برنامه فعالیت استخر ولایت

برادران
سانس استخر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
سانس استخر و سونا شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

خواهران
سانس استخر یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه
سانس استخر جمعه
سانس استخر و سونا یکشنبه ، سه شنبه

آدرس : اصفهان ، نجف آباد ، بلوار شهید محسن حججی ، روبروی ارگ شیخ بهایی
تلفن تماس : 031.42636340

      برنامه فعالیت سالن های ورزشی ولایت

برادران
رشته روز مربی ساعت
بدنسازی روز های زوج آقای عابدینی 13:00 الی 23:00
خواهران
رشته روز مربی ساعت
ایروبیک روز های فرد خانم بهرامی 9:00 الی 10:00